Дисципліни за вибором

Освітня програма:
Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

ДИСЦИПЛІНИ

II семестр

Стратегії і тактики поетичного перекладу в історичній перспективі

--------------- --------------- ---------------

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Освітня програма: Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад.

ДИСЦИПЛІНИ

I курс

Лінгвокраїнознавство Великої Британії

I курс

Основи англомовної письмової комунікації

I курс

Стратегії і тактики діалогічного спілкування

I курс

Практика у спілкуванні в контексті англомовної художньої прози (на матеріалі казок)

I курс

Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі детективного жанру)

I курс

Практика спілкування в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі соціально-психологічної прози)

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.
Освітня програма: Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації.

ДИСЦИПЛІНИ

I курс

Основи фонології та орфографії сучасної англійської мови

I курс

Практика спілкування та перекладу в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі роману Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі»)

I курс

Сучасна англійська вимова: практикум з усного мовлення

I курс

Переклад як особливий вид комунікації

I курс

Аналітичне читання творів детективного жанру для студентів

II курс

Англійська інтонація та емфатичні засоби виразності

II курс

Англомовний кінематографічний дискурс лексика, граматика, просодія

II курс

Емоційна інтонація у зв’язаному мовленні

II курс

Мистецтво англомовної письмової комунікації

II курс

Практика діалогічного спілкування на основі економічного дискурсу

II курс

Розвиток аудитивної та мовленнєвої компетентностей

II курс

Національно-культурні реалії в мовній картині світу та дискурсі британців

II курс

Розвиток комунікативних компетентностей та навичок художнього перекладу в контексті англомовного художнього дискурсу (на матеріалі оповідань американських авторів ХХ століття)

III курс

Мовленнєва комунікація перекладача і її оптимізація фонетичними і просодичними засобами

III курс

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

III курс

Практика спілкування в контексті англомовного кінематографічного дискурсу

III курс

Просодичне оформлення різножанрових текстів англомовних текстів

III курс

Фонетичні граматичні та соціокультурні особливості варіантів англійської мови

IV курс

Лексико-семантичні та соціолінгвальні характеристики військової підмови

IV курс

Основи теорії мовленнєвої комунікації

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Спеціальність: 035 Філологія
Спеціалізація: 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька.
Освітня програма: Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

ДИСЦИПЛІНИ

II курс

Стратегії і тактики діалогічного спілкування

II курс

Засоби вираження дієслівних категорій в англійській мові

II курс

Англійська артикуляція й інтонація

III курс

Англомовні ідіоми: вживання і переклад